Trang chủ[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch

Đọc Truyện [Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch - TruyenFic.Com

Đọc Truyện [Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch

Tác giả: prime_atom

Cập nhật: 15-03-2019

Đọc Truyện

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch | Editor: ATOM Văn án ~ Nhiệm vụ của Đào Nhiên là ngăn cản nữ phụ ác độc hắc hóa, giải cứu và giữ an toàn cho tính mạng của quần chúng nhân dân. Hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mang tiền về nhà mà thôi. Sau đó lúc hắn ôm nữ phụ ác độc nằm ở trên giường, trong bụng luôn nghĩ, rốt cuộc tại sao lại sẽ phát triển đến bước này? Nội dung: Điềm văn | Hài | Xuyên nhanh | Xuyên sách | Nữ xuyên nam không phải bách hợp. Nhân vật chính: Đào Nhiên ┃ vai phụ: rất nhiều ┃ khác:

Danh sách Chap - [Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch

Văn án

Chương 1: Nữ tổng tài bá đạo ①

Chương 2: Nữ tổng tài bá đạo ②

Chương 3: Nữ tổng tài bá đạo ③

Chương 4: Nữ tổng tài bá đạo ④

Chương 5: Nữ tổng tài bá đạo ⑤

Chương 6: Nữ tổng tài bá đạo ⑥

Chương 7: Nữ tổng tài bá đạo ⑦

Chương 8: Nữ tổng tài bá đạo ⑧

Chương 9: Nữ tổng tài bá đạo ⑨

Chương 10: Nữ tổng tài bá đạo ⑩

Chương 11: Nữ tổng tài bá đạo ⑪

Chương 12: Nữ tổng tài bá đạo ⑫

Chương 13: Nữ tổng tài bá đạo ⑬

Chương 14: Nữ tổng tài bá đạo ⑭

Chương 15: Nữ tổng tài bá đạo ⑮

Chương 16: Nữ tổng tài bá đạo ⑯

Chương 17: Nữ tổng tài bá đạo ⑰

Chương 18: Nữ tổng tài bá đạo ⑱

Chương 19: Nữ tổng tài bá đạo ⑲

Chương 20.1: Nữ tổng tài bá đạo ⑳ - P1

Chương 20.2: Nữ tổng tài bá đạo ⑳ - P2

Chương 21: Nữ nhà giàu chột dạ ①

Chương 22: Nữ nhà giàu chột dạ ②

Chương 23: Nữ nhà giàu chột dạ ③

Chương 24: Nữ nhà giàu chột dạ ④

Chương 25: Nữ nhà giàu chột dạ ⑤

Chương 26: Nữ nhà giàu chột dạ ⑥

Chương 27: Nữ nhà giàu chột dạ ⑦

Chương 28: Nữ nhà giàu chột dạ ⑧

Chương 29: Nữ nhà giàu chột dạ ⑨

Chương 30: Nữ nhà giàu chột dạ ⑩

Chương 31: Nữ nhà giàu chột dạ ⑪

Chương 32: Nữ nhà giàu chột dạ ⑫

Chương 33: Đại lão Hợp Hoan Tông ①

Chương 34: Đại lão Hợp Hoan Tông ②

Chương 35: Đại lão Hợp Hoan Tông ③

Chương 36: Đại lão Hợp Hoan Tông ④

Chương 37: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑤

Chương 38: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑥

Chương 39: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑦

Chương 40: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑧

Chương 41: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑨

Chương 42: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑩

Chương 43: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑪

Chương 44: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑫

Chương 45: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑬

Chương 46: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑭

Chương 47: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑮

Chương 48: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑯

Chương 49: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑰

Chương 50: Nữ học bá siêu đẳng ①

Chương 51: Nữ học bá siêu đẳng ②

Chương 52: Nữ học bá siêu đẳng ③

Chương 53: Nữ học bá siêu đẳng ④

Chương 54: Nữ học bá siêu đẳng ⑤

Chương 55: Nữ học bá siêu đẳng ⑥

Chương 56: Nữ học bá siêu đẳng ⑦

Chương 57: Nữ học bá siêu đẳng ⑧

Chương 58: Nữ học bá siêu đẳng ⑨

Chương 59: Nữ học bá siêu đẳng ⑩

Chương 60: Nữ học bá siêu đẳng ⑪

Chương 61: Nữ học bá siêu đẳng ⑫

Chương 62: Nữ học bá siêu đẳng ⑬

Chương 63: Nữ học bá siêu đẳng ⑭

Chương 64: Nữ học bá siêu đẳng ⑮

Chương 65: Nữ học bá siêu đẳng ⑯

Chương 66: Nữ học bá siêu đẳng ⑰

Chương 67: Nữ vương gia nóng nảy ①

Chương 68: Nữ vương gia nóng nảy ②

Chương 69: Nữ vương gia nóng nảy ③

Chương 70: Nữ vương gia nóng nảy ④

Chương 71: Nữ vương gia nóng nảy ⑤

Chương 72: Nữ vương gia nóng nảy ⑥

Chương 73: Nữ vương gia nóng nảy ⑦

Chương 74: Nữ vương gia nóng nảy ⑧

Chương 75: Nữ vương gia nóng nảy ⑨

Chương 76: Nữ vương gia nóng nảy ⑩

Chương 77: Nữ vương gia nóng nảy ⑪

Chương 78: Nữ vương gia nóng nảy ⑫

Chương 79: Nữ vương gia nóng nảy ⑬

Chương 80: Nữ vương gia nóng nảy ⑭

Chương 81: Nữ vương gia nóng nảy ⑮

Chương 82: Nữ vương gia nóng nảy ⑯

Chương 83: Nữ vương gia nóng nảy ⑰

Chương 84: Nữ vương gia nóng nảy ⑱

Chương 85: Lão gia gia của ta ①

Chương 86: Lão gia gia của ta ②

Chương 87: Lão gia gia của ta ③

Chương 88: Lão gia gia của ta ④

Chương 89: Lão gia gia của ta ⑤

Chương 90: Lão gia gia của ta ⑥

Chương 91: Lão gia gia của ta ⑦

Chương 92: Lão gia gia của ta ⑧

Chương 93: Lão gia gia của ta ⑨

Chương 94: Lão gia gia của ta ⑩

Chương 95: Lão gia gia của ta ⑪

Chương 96: Lão gia gia của ta ⑫

Chương 97: Lão gia gia của ta ⑬

Chương 98: Lão gia gia của ta ⑭

Chương 99: Lão gia gia của ta ⑮

Chương 100: Lão gia gia của ta ⑯

Chương 101: Lão gia gia của ta ⑰

Chương 102: Lão gia gia của ta ⑱

Chương 103: Lão gia gia của ta ⑲

Chương 104: Lão gia gia của ta ⑳

Chương 105: Tiểu bạch hoa hẻm tối ①

Chương 106: Tiểu bạch hoa hẻm tối ②

Chương 107: Tiểu bạch hoa hẻm tối ③

Chương 108: Tiểu bạch hoa hẻm tối ④

Chương 109: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑤

Chương 110: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑥

Chương 111: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑦

Chương 112: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑧

Chương 113: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑨

Chương 114: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑩

Chương 115: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑪

Chương 116: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑫

Chương 117: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑬

Chương 118: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑭

Chương 119: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑮

Chương 120: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑯

Chương 121: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑰

Chương 122: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑱

Chương 123: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑲

Chương 124: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑳

Chương 125: Cao thủ hộ vệ tình địch ①

Chương 126: Cao thủ hộ vệ tình địch ②

Chương 127: Cao thủ hộ vệ tình địch ③

Chương 128: Cao thủ hộ vệ tình địch ④

Chương 129: Cao thủ hộ vệ tình địch ⑤

Chương 130: Cao thủ hộ vệ tình địch ⑥

Chương 131: Cao thủ hộ vệ tình địch ⑦

Chương 132: Cao thủ hộ vệ tình địch ⑧

Chương 133: Cao thủ hộ vệ tình địch ⑨

Chương 134: Cao thủ hộ vệ tình địch ⑩

Chương 135: Cao thủ hộ vệ tình địch ⑪

Chương 136: Cao thủ hộ vệ tình địch ⑫

Chương 137: Cao thủ hộ vệ tình địch ⑬

Chương 138: Cao thủ hộ vệ tình địch ⑭

Chương 139: Gái ế thất hôn ①

Chương 140: Gái ế thất hôn ②

Chương 141: Gái ế thất hôn ③

Chương 142: Gái ế thất hôn ④

Chương 143: Gái ế thất hôn ⑤

Chương 144: Gái ế thất hôn ⑥

Chương 145: Gái ế thất hôn ⑦

Chương 146: Gái ế thất hôn ⑧

Chương 147: Gái ế thất hôn ⑨

Chương 148: Gái ế thất hôn ⑩

Chương 149: Gái ế thất hôn ⑪

Chương 150: Gái ế thất hôn ⑫

Chương 151: Gái ế thất hôn ⑬

Chương 152: Gái ế thất hôn ⑭

Chương 153: Gái ế thất hôn ⑮

Chương 154: Gái ế thất hôn ⑯

Chương 155: Gái ế thất hôn ⑰

Chương 156: Gái ế thất hôn ⑱

Chương 157: Gái ế thất hôn ⑲

Chương 158: Gái ế thất hôn ⑳

Chương 159: Đệ đệ muốn leo giường ①

Chương 160: Đệ đệ muốn leo giường ②

Chương 161: Đệ đệ muốn leo giường ③

Chương 162: Đệ đệ muốn leo giường ④

Chương 163: Đệ đệ muốn leo giường ⑤

Chương 164: Đệ đệ muốn leo giường ⑥

Chương 165: Đệ đệ muốn leo giường ⑦

Chương 166: Đệ đệ muốn leo giường ⑧

Chương 167: Đệ đệ muốn leo giường ⑨

Chương 168: Đệ đệ muốn leo giường ⑩

Chương 169: Đệ đệ muốn leo giường ⑪

Chương 170: Đệ đệ muốn leo giường ⑫

Chương 171: Đệ đệ muốn leo giường ⑬

Chương 172: Đệ đệ muốn leo giường ⑭

Chương 173: Đệ đệ muốn leo giường ⑮

Chương 174: Đệ đệ muốn leo giường ⑯

Chương 175: Đệ đệ muốn leo giường ⑰

Chương 176: Đệ đệ muốn leo giường ⑱

Chương 177: Đệ đệ muốn leo giường ⑲

Chương 178: Đệ đệ muốn leo giường ⑳

Chương 179: Đệ đệ muốn leo giường ㉑

Chương 180: Đệ đệ muốn leo giường ㉒

Phiên ngoại 1: Trở về ①

Phiên ngoại 2: Trở về ②

Phiên ngoại 3: Long Thu

Phiên ngoại 4: Tường Vi