Trang chủLUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đọc Truyện LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - TruyenFic.Com

Đọc Truyện LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tác giả: BngBng405

Cập nhật: 04-02-2022

Đọc Truyện

Luật Ngân sách Nhà nước 2015, Luật số 83/2015/QH13.

Danh sách Chap - LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Điều 5. Phạm vi ngân sách nhà nước

ĐIỀU 6 + 7

Điều 8. Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước

Điều 9. Ngtắc phân cấp QL nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp NS

Điều 10+ 11

Điều 12. Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước

ĐIỀU 13-14-15-16

ĐIỀU 17-18

Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội

Điều 22-23-24

Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

ĐIỀU 27-28-29

Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân các cấp

Điều 32-33-34

Điều 35. Nguồn thu của ngân sách trung ương

Điều 36. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương

Điều 37. Nguồn thu của ngân sách địa phương

Điều 38. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương

Điều 39. Ntắc phân cấp nguồn thu, nvụ chi giữa NS các cấp ở địa phương

Điều 40

Điều 41. Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm

Điều 42. Yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm

Điều 43. Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm

Điều 44. Thời gian hướng dẫn lập, xây dựng, tổng hợp, qđ và giao dự toán NSNN

Điều 45.

ĐIỀU 46-47-48

Điều 49 -50

Điều 51. Tạm cấp ngân sách

Điều 52-53

Điều 54. Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước

Điều 55-56

Điều 57-58-59

Điều 60. Báo cáo tình hình chấp hành NSNN

Điều 61-62

KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NSNN

Điều 69-70

Điều 71-72-73