Trang chủTrò chơi gọi hồn - Multi Couple

Đọc Truyện Trò chơi gọi hồn - Multi Couple - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Trò chơi gọi hồn - Multi Couple

Tác giả: yolsimhi

Cập nhật: 02-09-2018

Đọc Truyện

Ngày thứ 49ㅡ cậu ấy quay trở về... 17/6/2018 - 31/8/2018

Danh sách Chap - Trò chơi gọi hồn - Multi Couple

i n t r o

1 • ᴅ ᴀ ʏ 49

2 • I ᑎ ᗷ O ᙭

3 • 12/5

4 • 12/5

5 • ᴏ ᴜ ɪ ᴊ ɪ

6 • kẻ chứng kiến

J' ᴅɪᴀʀʏ - Thỏ

7 • ➡ yermkim

8 • 2jieun

9 • ᴏ ᴜ ɪ ᴊ ɪ ㅡ ❷

J' ᴅɪᴀʀʏ - Rùa

10 • lalalalisa

J' ᴅɪᴀʀʏ - Mèo

11 • chaengpark

12 • jeonjk ➡ 2jieun

13 • ᴜɴᴋɴᴏᴡɴ✘1

14 • υηℨ17 ℨoωτL ➡

15 • yugkim

J' ᴅɪᴀʀʏ - Gấu

16 • 「ᴋɪᴍ ʏᴜɢʏᴇᴏᴍ 」

17 • kimtae

18 • puzzle✔9

19 • ᴜɴᴋɴᴏᴡɴ✘2

20 • yugkim

21 • call

22 • baejoody

23 • ➡ υηℨ17 ℨoωτL

24 • ᴜɴᴋɴᴏᴡɴ✘3

25 • jeonjk ➡ mintyunki

26 • baejoody ➡ 2jieun

27 • bearseulgi

28 • ᴜɴᴋɴᴏᴡɴ✘4

29 • ➡ lalalalisa

30 • I ᑎ ᗷ O ᙭

31 • tạm biệt

J' ᴅɪᴀʀʏ - Cừu

32 • jeonjk

33 • puzzle✔1

34 • ᕼIᗪᗪEᑎ

35 • ᴜɴᴋɴᴏᴡɴ✘5

36 • 2jieun ➡ jeonjk

37 • ᕼIᗪᗪEᑎ✘1

38 • ➡ baejoody

J' ᴅɪᴀʀʏ - Chuột

39 • 2jieun ➡ mintyunki

40 • puzzle✔0

41 • Jennie của Jieun

42 • thє єnd - ❶

43 • thє єnd - ❷

44 • ᴜɴᴋɴᴏᴡɴ✘6

45 •『ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ』

46 • 『ᴋɪᴍ ʏᴇʀɪᴍ』

47 • 『ᴡᴀɴɢ ᴊᴀᴄᴋᴤᴏɴ』

48 •『ᴘᴀʀᴋ ᴄʜᴀᴇʏᴏᴜɴɢ』

49 • 『ᴋɪᴍ ʏᴜɢʏᴇᴏᴍ』

50 • 『ʟᴀʟɪᴤᴀ ᴍᴀɴᴏʙᴀɴ』

51 •『ᴋᴀɴɢ ᴤᴇᴜʟɢɪ』

52 •『ʙᴀᴇ ᴊᴏᴏʜʏᴜɴ』

53 •『ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ』

54 •『ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ』

55 •『ʟᴇᴇ ᴊɪᴇᴜɴ』

56 •『ᴋɪᴍ ᴊᴇɴɴɪᴇ』

57 •『ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ』

Eᑎᗪ

ᴏᴜᴛʀᴏ: ᴄᴀʟʟ ᴤᴏᴜʟ