Trang chủXuyên nhanh: Quỷ súc nam thần, sủng lên trời!

Đọc Truyện Xuyên nhanh: Quỷ súc nam thần, sủng lên trời! - TruyenFic.Com

Đọc Truyện Xuyên nhanh: Quỷ súc nam thần, sủng lên trời!

Tác giả: nammoc1007

Cập nhật: 03-05-2020

Đọc Truyện

Hán Việt: Ngã từ chân tâm điềm Tác giả: Quân Khuynh Nguồn: https://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-quy-suc-nam-than-sung-len-tr-XBb6DVS4CFV~o_uG#! Rõ ràng nói tốt ta chủ liêu, liêu nhân không thành phản bị liêu! # bác sĩ ca ca đẩy tơ vàng mắt kính: "Ta phụ trách thân thể của ngươi, ngươi phụ trách ta tâm." # phúc hắc manh sủng xách theo nàng cổ áo: "Cứu ta, muốn cứu rốt cuộc." # điện cạnh đại thần đối nàng câu môi cười: "Ta có thể sủng ngươi, sủng lên trời." # hệ thống Trà Bạch: Ấm áp bọn họ, cảm hóa bọn họ, công lược bọn họ! Thượng đi, Sứ Sứ! Gặp được các lộ băng không được nam thần lúc sau...... Quái · Sở Từc · lực: Bình tĩnh, đều bình tĩnh!!

Danh sách Chap - Xuyên nhanh: Quỷ súc nam thần, sủng lên trời!

Lời đầu

Nghe nói ta lại mềm lại ngọt 1

Nghe nói ta lại mềm lại ngọt 2

Nghe nói ta lại mềm lại ngọt 3

Nghe nói ta lại mềm lại ngọt 4

Nghe nói ta lại mềm lại ngọt 5

Nghe nói ta lại mềm lại ngọt 6

Nghe nói ta lại mềm lại ngọt 7

Nghe nói ta lại mềm lại ngọt 8

Nghe nói ta lại mềm lại ngọt 9

Người khác tu tiên, ta dưỡng thú 1

Người khác tu tiên, ta dưỡng thú 2

Người khác tu tiên, ta dưỡng thú 3

Người khác tu tiên, ta dưỡng thú 4

Người khác tu tiên, ta dưỡng thú 5

Người khác tu tiên, ta dưỡng thú 6

Người khác tu tiên, ta dưỡng thú 7

Người khác tu tiên, ta dưỡng thú 8

Đội trưởng muốn đánh với ta ba nhi 1

Đội trưởng muốn đánh với ta ba nhi 2

Đội trưởng muốn đánh với ta ba nhi 3

Đội trưởng muốn đánh với ta ba nhi 4

Đội trưởng muốn đánh với ta ba nhi 5

Đội trưởng muốn đánh với ta ba nhi 6

Đội trưởng muốn đánh với ta ba nhi 7

Đội trưởng muốn đánh với ta ba nhi 8

Đội trưởng muốn đánh với ta ba nhi 9

Đội trưởng muốn đánh với ta ba nhi 10

Đội trưởng muốn đánh với ta ba nhi 11

Ảnh đế là ta mụ mụ phấn 1

Ảnh đế là ta mụ mụ phấn 2

Ảnh đế là ta mụ mụ phấn 3

Ảnh đế là ra mụ mụ phấn 4

Ảnh đế là ta mụ mụ phấn 5

Ảnh đế là ta mụ mụ phấn 6

Ảnh đế là ta mụ mụ phấn 7

Ảnh đế là ta mụ mụ phấn 8

Ảnh đế là ta mụ mụ phấn 9

Ảnh đế là ta mụ mụ phấn 10

Một cái có thể đánh đều không có 1

Một cái có thể đánh đều không có 2

Một cái có thể đánh đều không có 3

Một cái có thể đánh đều không có 4

Một cái có thể đánh đều không có 5

Một cái có thể đánh đều không có 6

Một cái có thể đánh đều không có 7

Một cái có thể đánh đều không có 8

Bổn miêu ý đồ manh hỗn quá quan 1

Bổn miêu ý đồ manh hỗn quá quan 2

Bổn miêu ý đồ manh hỗn quá quan 3

Bổn miêu ý đồ manh hỗn quá quan 4

Bổn miêu ý đồ manh hỗn quá quan 5

Bổn miêu ý đồ manh hỗn quá quan 6

Bổn miêu ý đồ manh hỗn quá quan 7

Bổn miêu ý đồ manh hỗn quá quan 8

Bổn miêu ý đồ manh hỗn quá quan 9

Giáo bá đại lão lại cuồng lại ngạo 1

Giáo bá đại lão lại cuồng lại ngạo 2

Giáo bá đại lão lại cuồng lại ngạo 3

Giáo bá đại lão lại cuồng lại ngạo 4

Giáo bá đại lão lại cuồng lại ngạo 5

Giáo bá đại lão lại cuồng lại ngạo 6

Giáo bá đại lão lại cuồng lại ngạo 7

Giáo bá đại lão lại cuồng lại ngạo 8

Giáo bá đại lão lại cuồng lại ngạo 9

Giáo bá đại lão lại cuồng lại ngạo 10

Giáo bá đại lão lại cuồng lại ngạo 11

Trong di động có một manh muội tử 1

Trong di động có một manh muội tử 2

Trong di động có một manh muội tử 3

Trong di động có một manh muội tử 4

Trong di động có một manh muội tử 5

Trong di động có một manh muội tử 6

Trong di động có một manh muội tử 7

Trong di động có một manh muội tử 8

Trong di động có một manh muội tử 9

Trong di động có một manh muội tử 10

Trong di động có một manh muội tử 11

Tự bế trúc mã hắn nói muốn ôm ôm 1

Tự bế trúc mã hắn nói muốn ôm ôm 2

Tự bế trúc mã hắn nói muốn ôm ôm 3

Tự bế trúc mã hắn nói muốn ôm ôm 4

Tự bế trúc mã hắn nói muốn ôm ôm 5

Tự bế trúc mã hắn nói muốn ôm ôm 6

Tự bế trúc mã hắn nói muốn ôm ôm 7

Tự bế trúc mã hắn nói muốn ôm ôm 8

Tự bế trúc mã hắn nói muốn ôm ôm 9

Tự bế trúc mã hắn nói muốn ôm ôm 10

Tự bế trúc mã hắn nói muốn ôm ôm 11

Nguyện vì quân vi thần 1

Nguyện vì quân vi thần 2

Nguyện vì quân vi thần 3

Nguyện vì quân vi thần 4

Nguyện vì quân vi thần 5

Nguyện vì quân vi thần 6

Nguyện vì quân vi thần 7

Nguyện vì quân vi thần 8

Nguyện vì quân vi thần 9

Nguyện vì quân vi thần 10

Nguyện vì quân vi thần 11

Nguyện vì quân vi thần 12

Shota dưỡng thành có điểm không đối 1

Shota dưỡng thành có điểm không đối 2

Shota dưỡng thành có điểm không đối 3

Shota dưỡng thành có điểm không đối 4

Shota dưỡng thành có điểm không đối 5

Shota dưỡng thành có điểm không đối 6

Shota dưỡng thành có điểm không đối 7

Shota dưỡng thành có điểm không đối 8

Shota dưỡng thành có điểm không đối 9

Shota dưỡng thành có điểm không đối 10

Shota dưỡng thành có điểm không đối 11

Đừng kêu thúc thúc, kêu lão công 1

Đừng kêu thúc thúc, kêu lão công 2

Đừng kêu thúc thúc, kêu lão công 3

Đừng kêu thúc thúc kêu lão công 4

Đừng kêu thúc thúc, kêu lão công 5

Đừng kêu thúc thúc, kêu lão công 6

Đừng kêu thúc thúc, kêu lão công 7

Đừng kêu thúc thúc, kêu lão công 8

Đừng kêu thúc thúc, kêu lão công 9

Đừng kêu thúc thúc, kêu lão công 10

Đừng kêu thúc thúc, kêu lão công 11

Đừng kêu thúc thúc, kêu lão công 12

Đại vu xem ta xem ta 1

Đại vu xem ta xem ta 2

Đại vu xem ta xem ta 3

Đại vu xem ta xem ta 4

Đại vu xem ta xem ta 5

Đại vu xem ta xem ta 6

Đại vu xem ta xem ta 7

Đại vu xem ta xem ta 8

Đại vu xem ta xem ta 9

Đại vu xem ta xem ta 10

Đại vu xem ta xem ta 11

Cửu Khê phiên ngoại ( lâm vào đồng thoại chết tuần hoàn )

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 1

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 2

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 3

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 4

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 5

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 6

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 7

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 8

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 9

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 10

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 11

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 12

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 13

Hội trưởng hắn là cái thanh khống 15

Ngạo kiều bá luôn có điểm ngọt 1

Ngạo kiều bá luôn có điểm ngọt 2

Ngạo kiều bá luôn có điểm ngọt 3

Ngọt kiều bá luôn có điểm ngọt 4

Ngạo kiều bá luôn có điểm ngọt 5

Ngạo kiều bá luôn có điểm ngọt 6

Ngạo kiều bá luôn có điểm ngọt 7

Ngạo kiều bá luôn có điểm ngọt 8

Ngạo kiều bá luôn có điểm ngọt 9

Ngạo kiều bá luôn có điểm ngọt 10

Ngạo kiều bá luôn có điểm ngọt 11

Ngạo kiều bá luôn có điểm ngọt 12

Hiện tại ta là có miêu long 1

Hiện tại ta là có miêu long 2

Hiện tại ta là có miêu long 3

Hiện tại ta là có miêu long 4

Hiện tại ta là có miêu long 5

Hiện tại ta là có miêu long 6

Hiện tại ta là có miêu long 7

Hiện tại ta là có miêu long 8

Hiện tại ta là có miêu long 9

Hiện tại ta là có miêu long 10

Trang ngoan bán manh còn kịp 1

Trang ngoan bán manh còn kịp 2

Trang ngoan bán manh còn kịp 3

Trang ngoan bán manh còn kịp 4

Trang ngoan bán manh còn kịp 5

Trang ngoan bán manh còn kịp 6

Trang ngoan bán manh còn kịp 7

Trang ngoan bán manh còn kịp 8

Trang ngoan bán manh còn kịp 9

Trang ngoan bán manh còn kịp 10

Trang ngoan bán manh còn kịp 11

Trang ngoan bán manh còn kịp 12

Bất lương hoa hậu giảng đường, nâng lên cao 1

Bất lương hoa hậu giảng đường, nâng lên cao 2

Bất lương hoa hậu giảng đường, nâng lên cao 3

Bất lương hoa hậu giảng đường, nâng lên cao 4

Bất lương hoa hậu giảng đường, nâng lên cao 5

Bất lương hoa hậu giảng đường, nâng lên cao 6

Bất lương hoa hậu giảng đường, nâng lên cao 7

Bất lương hoa hậu giảng đường, nâng lên cao 8

Bất lương hoa hậu giảng đường, nâng lên cao 9

Bất lương hoa hậu giảng đường, nâng lên cao 10

Bất lương hoa hậu giảng đường, nâng lên cao 11

Bất lương hoa hậu giảng đường, nâng lên cao 12

Mau ôm hảo nhà ngươi vạn nhân mê 1

Mau ôm hảo nhà ngươi vạn nhân mê 2

Mau ôm hảo nhà ngươi vạn nhân mê 3

Mau ôm hảo nhà ngươi vạn nhân mê 4